30 години Up Томбоу

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „СПЕЧЕЛИ НАГРАДА С ТОМБОУ“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „Спечели награда с Томбоу“

1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Спечели награда с Томбоу“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.
1.2. Организатор на Кампанията е „Томбоу България” ООД, ЕИК 040336507, със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. „Княз Александър Дондуков" 11, ет.7 (по-долу за краткост „Организатор“).
1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Кампанията.

РАЗДЕЛ 2. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Кампанията се провежда в периода от 15 октомври 2022 г. до 15 декември 2022 г.
2.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страница на Организатора - https://tombola.uptombou.bg/terms.php

РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените лица в чл. 3.2 от настоящите условия, което в периода на Кампанията се е записало за участие в томболата, чрез попълване на формата за записване на: https://tombola.uptombou.bg
3.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора , както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Кампанията участват всички лица, които са попълнили правилно формата за записване в томболата, потвърдили са участието си през подадения имейл и са получили изписано на екран съобщението: „Вие се записахте успешно за участие в томболата на Томбоу“
4.2. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.
4.3. Всеки участник има право да се регистрира 1 (един) път в Кампанията.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. В кампанията ще бъдат раздадени 30 (трийсет) награди на обща стойност 1410 лв., както следва:
5.1.1. 1 бр. Голяма награда, ваучери Cadhoc на стойност 300 лв.
5.1.2. 2 бр. награди ваучери Cadhoc, всяка на стойност 150 лв.
5.1.3. 27 бр. награди ваучери Cadhoc, всяка на стойност 30 лв.
Тегленето на печелившите ще бъде осъществено на случаен принцип, чрез софтуер.
Печелившите ще бъдат обявени на 19.12.2022 г. в уеб страницата на Организатора https://uptombou.bg/about/новини, както и в социалните медии на компанията:

FB https://www.facebook.com/upTombou
Li https://www.linkedin.com/company/up-tombou

До 5 работни дни печелившият участник ще бъде известен персонално от представител на Организатора чрез съобщение по e-mail.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА ОТ КАМПАНИЯТА

6.1 Печелившите участници следва да изпратят данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
6.2. Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши. Разходите по доставката са за сметка на Организатора.
6.3. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не предоставят данните си (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.
6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Кампанията.
6.5. Организаторът не носи отговорност за дефекти по наградите или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

7.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Кампанията, като информира за това участниците чрез сайта https://uptombou.bg/about/новини, както и социалните канали:

FB https://www.facebook.com/upTombou
Li https://www.linkedin.com/company/up-tombou

В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за предприетите действия от тяхна страна за участие в Кампанията, а именно записване във формата за участие.
7.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани - https://tombola.uptombou.bg/terms.php. Участниците в Кампанията следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 . Правата на всички Участници в Кампанията са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Кампанията, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
8.2. Включвайки се в настоящата Кампания, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (снимки, имена, дата на раждане, телефон, адрес и имейл) за цели, свързани с Кампанията, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други маркетингови съобщения.
8.3. Организаторът на Кампанията се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с кампаниите, с изключение на законово предвидените случаи.
8.4. Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма на софтуерно приложение, което ползва за управление на процесите на изпълнение на Кампанията и/или последващи кампании.
8.5. Личните данни на регистрираните участници могат да бъдат предоставени на куриерска фирма с цел доставка на награда.
8.6. Томбоу Българя гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска изключване на неговите лични данни от базата данни на Томбоу България, като изпрати писмено искане до Томбоу България на имейл адрес: info@tombou.bg
8.7. Приемайки общите условия за провеждане на Кампания по силата на чл. 4 от ЗЗЛД, ДЕКЛАРИРАМ: (а) Запознат/а/ съм с целите на обработване на личните ми данни; (б) Доброволно предоставям личните ми данни (в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора за целите, посочени в тези Официални правила. (г) Информиран съм, че във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. С участието си в Кампанията участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и да се съобразяват и спазват техните клаузи и регулации.
9.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства.
9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Общи условия или за грешки при провеждане на Кампанията поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избрани за печеливши участници, предоставили невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Общи условия.
9.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Кампанията при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.
9.6. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

РАЗДЕЛ 10 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите Правила са достъпни на адрес: https://tombola.uptombou.bg/terms.php за периода на провеждане на Кампанията.
10.2. Печелившите участници от Кампанията дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.
10.3. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения по всяко време.
10.4. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните органи.
10.5. Описаната по-горе Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook и Linkedin
10.6. С приемането на настоящите Официални правила, Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Кампанията, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.
10.7. С приемането на настоящите Общи условия Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Кампанията не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
10.8. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.10.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.
10.9. Настоящите Общи условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.